Delhi - bfgphoto

Mili, Gaya, Rafi in my New Delhi Hotel room

Mili, Gaya, Rafi in my New Delhi Hotel room