Jaipur and Jodhpur - bfgphoto
The room in Jai Mahal Palace in Jaipur

The room in Jai Mahal Palace in Jaipur