Jaipur and Jodhpur - bfgphoto

Last photo at Mehrangarh Fort

Last photo at Mehrangarh Fort